The Oulusta Diaries

oululainen kuva

Kau­pun­gi­no­sien ak­tii­vi­suus ja avoin kan­sa­lais­toi­min­ta – eri­tyi­ses­ti asuk­kai­den, yh­dis­tys­ten, yri­tys­10 ja kau­pun­gin yh­teis­työ – li­sää­vät ko­toi­suut­ta ja hy­vin­voin­tia.

– En­pä muis­ta. Ai­na­han nii­tä saat­taa jos­kus, kun käy mui­den puo­lu­ei­den si­vuil­la, niin saat­taa jo­tain ja­kaa, mut­ta har­vem­min.

Vuo­des­ta 2001 jär­jes­te­tys­sä kil­pai­lus­sa on pal­kit­tu kau­pun­gi­no­sia eri puo­lil­ta Suo­mea, muun mu­as­sa Hel­sin­gis­tä, Po­ris­ta, Van­taal­ta, Tam­pe­reel­ta, Tu­rus­ta, Vaa­sas­ta, Lah­des­ta, Ka­jaa­nis­ta ja Ou­lus­ta.

– Asi­a­no­mis­ta­jal­le ei ai­heu­tu­nut ti­lan­tees­sa fyy­si­siä vam­mo­ja. Ri­kok­ses­ta epäil­ty jäi ta­pah­tu­mail­ta­na lä­Hello­a­lu­eel­la suo­ri­te­tuis­ta pe­rus­teel­li­sis­ta et­sin­nöis­tä huo­li­mat­ta ka­tei­siin, mut­ta hä­nen hen­ki­löl­li­syy­10­sä sel­vi­si po­lii­sin omien tut­kin­ta­toi­mien tu­lok­se­na.

TripAdvisor LLC just isn't chargeable for articles on external Websites. Taxes, charges not integrated for promotions written content.

Within the spring of 1946, a few younger Males chose to discovered a fresh sporting activities club in Oulu. On the constitutional Conference on May well fifteen, the club was named "Oulun Kärpät forty six". In the beginning, Kärpät played football (soccer) and its initially winter sport was bandy.

Humanistiset tieteet antavat pohjan monenlaiselle osaamiselle. Parhaassa tapauksessa omat intohimot voi yhdistää.

Metso Team @metsogroup 4h College student poll at #industry2050 @UniOulu: inspiring work, vocation alternatives and good perform ecosystem Bonuses & group spirit are critical When picking news the employer. #MetsoLife

Perspective summary · University of Oulu @UniOulu Jan eighteen Tänään väittelevän Antti Tiisanojan väitöstutkimuksessa osoitettiin, että väsymystä aiheuttavien lääkkeiden käyttö on ikääntyneillä henkilöillä yhteydessä puutteelliseen suuhygieniaan sekä huonoon suun terveyteen. #väitös #UniOulu oulu.fi/yliopisto/node…

As click here now among the outcome with the merger, Oulu is currently formally a location the place one particular may possibly come upon reindeer.

teksti Terhi Suominen Ihmisten välinen reaaliaikainen kasvokkainen vuorovaikutus ei välttämättä vaadi fyysistä läsnäoloa samassa paikassa.

Aurinko on luultua oikukkaampi. Kun se click site on aktiivisimmillaan, sen aiheuttamat voimakkaat aurinkomyrskyt voivat Maahan osuessaan aiheuttaa vakavia ongelmia sähkö- ja tietoliikenneverkoille.

Oululainen PS-vara­val­tuu­tettu levitti äänen mitätöivään kommen­toin­tiin kehottavaa valemainosta – weblink Vasem­mis­to­liiton puolu­e­sih­teeri: “Erittäin vakava asia”

From the very first a long time onwards, Kärpät positioned emphasis on working with junior players. The workforce's E-juniors won the main Finnish championship in 1971.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *